آدرس: قم، بلوار غدیر، خیابان دهم، ساختمان مفید

تلفن: ۳۲۶۰۳۲۷۱-۰۲۵ ــ ۰۹۱۰۴۶۴۶۲۱۲